เมนูปิด
เกี่ยวกับ ภก.
 
รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ "การพัฒนา SME ไทยไปสู่ SME4.0" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ มาตการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดา ประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 
 
  
   
 
 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
 

ปรับปรุงล่าสุด: 18-12-2018