เมนูปิด

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2564

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.ภ.ง.ด. 51

รอบฯ ปี 2564

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP
2. 

-

วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat

ปรับปรุงล่าสุด: 24-06-2021