เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2541

หน้า :: 1 : 2
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขอลดเงินประจำตำแหน่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/01246วันที่ : 29 มกราคม 2541
12.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เนื่องจากการควบบริษัทหรือการรวมกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/01376 วันที่ : 30 มกราคม 2541
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าไข่ไร่น้ำเค็มและอาหารสัตว์สำเร็จรูป
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.00033วันที่ : 7 มกราคม 2541
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม การขายสติกเกอร์และกระดาษตัดต่อภาพต่าง ๆ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.00652วันที่ : 19 มกราคม 2541
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การประมง การนำเข้าปุ๋ย และเครื่องจักร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.01015วันที่ : 26 มกราคม 2541

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020