เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5217 วันที่ : 12 มิถุนายน 2545
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการตกเบิกเงินเดือนย้อนหลัง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5307 วันที่ : 14 มิถุนายน 2545
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินได้จากการจำหน่ายตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5493 วันที่ : 21 มิถุนายน 2545
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายส่วนลดเงินสดให้แก่ผู้ลงทุนโดยผู้รับประกันจำหน่าย
         ตราสารหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5494 วันที่ : 21 มิถุนายน 2545
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบังคับใช้ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับตราสารหนี้ประเภท
         ตั๋วแลกเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5495 วันที่ : 21 มิถุนายน 2545
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบรับค่าผ่านทางพิเศษ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5526 วันที่ : 24 มิถุนายน 2545
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขออนุโลมใช้แบบ ภ.ง.ด.1 ที่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์เป็นแบบ
         ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5527 วันที่ : 24 มิถุนายน 2545
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอคืนภาษีจากการยกเลิกเช็ค
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5530 วันที่ : 24 มิถุนายน 2545
19.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีมิได้ผ่อนชำระภาษีตามกำหนดเวลา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5691 วันที่ : 26 มิถุนายน 2545
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีทำสัญญาซื้อขายสินค้ากับส่วนราชการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5693 วันที่ : 26 มิถุนายน 2545

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020