เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11010วันที่ : 27 ตุลาคม 2542
12.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขอยกเว้นภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11086 วันที่ : 29 ตุลาคม 2542
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11088 วันที่ : 29 ตุลาคม 2542
14.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขออนุมัติให้การยื่นแบบแสดงรายการในนามบุคคลธรรมดาเป็น
         การยื่นแบบแสดงรายการของคณะบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/20894 วันที่ : 19 ตุลาคม 2542
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีความรับผิดในการเสียภาษีสำหรับการชำระค่าบริการตามโครงการ
         เงินกู้จากต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.01)/พ.108วันที่ : 14 ตุลาคม 2542
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีออกใบลดหนี้โดยใช้ชื่อว่า "ใบกำกับภาษี/ใบหักหนี้"
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.10090วันที่ : 29 ตุลาคม 2542
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเช่าอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.10877วันที่ : 21 ตุลาคม 2542
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอใช้ใบกำกับภาษีที่ระบุที่อยู่เดิม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.10968 วันที่ : 27 ตุลาคม 2542

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020