เมนูปิด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
          1.  สำนักงานฯ ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เพื่อประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหาร หรือด้านเทคนิค หรือการให้บริการสนับสนุน แก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของสำนักงานฯ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ
          2.  สำนักงานฯ ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
          3.  สำนักงานฯ ต้องมีการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือในต่างประเทศหรือสาขาในต่างประเทศของสำนักงานฯอย่างน้อย 3 ประเทศ
          4.  สำนักงานฯ ต้องมีรายได้จากการให้บริการด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และบริการสนับสนุนจากวิสาหกิจในเครือหรือสาขาของสำนักงานฯในต่างประเทศ และมีรายได้ค่าสิทธิจากการวิจัยและพัฒนาที่สำนักงานฯ ได้รับตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ที่จ่ายจากหรือในต่างประเทศรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ของสำนักงานฯ เว้นแต่ภายใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีแรกนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ จดแจ้งการเป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค รายได้ตามที่กำหนดข้างต้นอาจไม่ถึงร้อยละ 50 ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของรายได้ของสำนักงานฯในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่ความผิดของสำนักงานฯ หรือมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง อธิบดีกรมสรรพากรอาจพิจารณาผ่อนผันเงื่อนไขด้านรายได้ให้ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ได้ แต่ให้ผ่อนผันได้เพียง 1 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งเมื่อได้รับการผ่อนผันแล้ว สำนักงานฯ จะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีข้างต้นต่อไป
          5.  สำนักงานฯ ต้องเข้ามาจดแจ้งขอได้รับสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

 

ปรับปรุงล่าสุด: 29-11-2006