เมนูปิด

สิทธิประโยชน์ของคนต่างด้าวที่่ปฏิบัติงานในสำนักงาน
          1.  คนต่างด้าวซึ่งได้รับเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานจากการทำงานประจำในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคในประเทศไทย และยอมให้สำนักงานฯ หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่ได้รับ ให้ได้รับสิทธิไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณภาษีตอนปลายปีการให้สิทธิข้างต้นมีกำหนดระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 4 ปี (แก้ไขเพิ่มเติมจากเดิม 2 ปี) นับแต่วันที่รับงานครั้งแรกในประเทศไทย ไม่ว่าในช่วงเวลาดังกล่าว คนต่างด้าวนั้นจะเดินทางออกจากประเทศไทยหรือไม่ก็ตามหากคนต่างด้าวซึ่งได้สิ้นสุดสัญญาการทำงานกับสำนักงานฯ ไปแล้ว และมีการทำสัญญาใหม่กับสำนักงานฯ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานฯ เดิมหรือสำนักงานฯ ใหม่ คนต่างด้าวที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ข้างต้น จะต้องเว้นระยะเวลาการทำงานกับสำนักงานฯ ไม่ว่าที่ใดในประเทศไทยเกินกว่า 365 วัน ก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงานฯ อีกครั้ง
          2.  สำหรับคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในสำนักงานฯและถูกส่งไปทำงานในต่างประเทศ จะได้รับยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานดังกล่าว ทั้งนี้เงินได้นั้นจะต้องไม่นำมาหักเป็นรายจ่ายของสำนักงานฯและหรือวิสาหกิจในเครือฯในประเทศไทย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 

ปรับปรุงล่าสุด: 29-11-2006