เมนูปิด

1. หลักเกณฑ์การยื่นขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์
    1.1 คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท. 643 /2556
    1.2 คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท. 378 /2543

2. แบบคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89)ฯ (ล.ซ.1)
(ยื่นแบบคำขอฯ (ล.ซ.1) ณ สำนักงานสรรพากรพื่นที่ที่สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ตามหนังสือรับรอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

3. แบบแจ้งข้อมูลการจำหน่ายซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์ของกรมสรรพากร (ล.ซ.2)
(กรณีได้รับอนุมัติมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์แล้วและภายหลังมีการจำหน่ายซอฟต์แวร์)

4. แบบยืนยันข้อมูลการดำเนินกิจการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เฮ้าส์
(กรณีได้รับอนุมัติมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์แล้ว ต่อมาผู้ประกอบการมีความประสงค์ ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการประกอบกิจการ)

5. ค้นหารายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์


ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี
โทร. 02-272-9799, 02-272-8551

 

ปรับปรุงล่าสุด: 27-04-2023