เมนูปิด

คำชี้แจงกรมสรรพากร
เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ
แสดงรายการและชำระภาษี
_________________

                    ตามที่กรมสรรพากรได้จัดทำปฏิทินประจำปี 2555 และแจกจ่ายให้กับผู้เสียภาษีโดยระบุไว้ในปฏิทินประจำเดือนเมษายน 2555 ว่า “กำหนดยื่นแบบ ภายในวันที่ 15 เมษายน ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40 ตรงกับวันหยุดราชการ เลื่อนเป็นวันที่ 18 เมษายน” แต่เนื่องจากวันที่ 17 เมษายน 2555 มิได้เป็นวันหยุดราชการ กรมสรรพากรจึงได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ผู้เสียภาษีทราบว่าวันที่ 17 เมษายน 2555 เป็นวันเปิดทำการตามปกติและเป็นวันสุดท้ายของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับเดือนภาษีมีนาคม 2555 แต่ปรากฏว่ายังมีผู้เสียภาษีบางส่วนไม่ทราบการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว จึงได้มายื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะและชำระภาษีสำหรับเดือนภาษีดังกล่าวในวันที่ 18 เมษายน 2555 เป็นเหตุให้ต้องชำระเงินเพิ่ม เบี้ยปรับและค่าปรับอาญา นั้น

                    กรมสรรพากรขอชี้แจงว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร อนุมัติเป็นหลักการให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะและชำระภาษีสำหรับเดือนภาษีมีนาคม 2555 ออกไปเป็นวันที่ 18 เมษายน 2555 สำหรับผู้เสียภาษีรายที่ยื่นคำร้องขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะและชำระภาษีสำหรับเดือนภาษีมีนาคม 2555 อันเนื่องมาจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนด้วยเหตุดังกล่าวอันจะมีผลให้ผู้เสียภาษีไม่ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับทางอาญาตามมาตรา 89 มาตรา 89/1 มาตรา 90 และมาตรา 91/21 แห่งประมวลรัษฎากร

                    จึงขอชี้แจงและประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

กรมสรรพากร
7 กันยายน 2555

ปรับปรุงล่าสุด: 15-08-2014