เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2545

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเสียภาษีของชาวต่างชาติ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3180 วันที่ : 19 เมษายน 2545
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3342 วันที่ : 25 เมษายน 2545
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีตัวแทนที่มีสถานภาพเป็นอิสระ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2715 วันที่ : 1 เมษายน 2545
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีห้างหรือร้านค้าหรือผู้ผลิตสินค้าจ่ายเงินอุดหนุนการเช่าซื้อ
         ให้แก่บริษัทผู้ให้เช่าซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2717 วันที่ : 1 เมษายน 2545
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล การส่งมอบสินค้าตามสัญญา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2812 วันที่ : 2 เมษายน 2545
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินค่าเช่าเรือเดินทะเลที่ใช้ในการขนส่งระหว่างประเทศ
          และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของคนประจำเรือ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.03)/379 วันที่ : 1 เมษายน 2545
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายค่าที่ปรึกษาไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2975 วันที่ : 4 เมษายน 2545
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล การส่งมอบหนังสือรับรองการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อขอรับสิทธิ
         ประโยชน์ทางภาษีอากร กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ
         (ฉบับที่ 373) พ.ศ.2543
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.01)/345 วันที่ : 4 เมษายน 2545
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเงินได้ที่เป็นส่วนลด
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.03)/366 วันที่ : 9 เมษายน 2545
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการยกที่ดินให้แก่โรงพยาบาลที่จัดตั้งเป็นองค์การมหาชน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.190 วันที่ : 12 เมษายน 2545

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020