เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12882วันที่ : 22 ธันวาคม 2542
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าจ้างติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12962วันที่ : 24 ธันวาคม 2542
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าไม่มีรูปร่าง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.12201วันที่ : 1 ธันวาคม 2542
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการรับประกันวินาศภัย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.12498วันที่ : 13 ธันวาคม 2542
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
         ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 80)ฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.12532 วันที่ : 14 ธันวาคม 2542
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้น
         ในต่างประเทศ ซึ่งได้รับสิทธิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา
         80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.12649วันที่ : 16 ธันวาคม 2542
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัข
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.12749 วันที่ : 20 ธันวาคม 2542
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.12837วันที่ : 21 ธันวาคม 2542
19.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม การยกเว้นภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.12847 วันที่ : 21 ธันวาคม 2542

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020