เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 : 2
11.
เรื่อง : มาตรา 77/1 มาตรา 78 มาตรา 80 มาตรา 86 มาตรา 86/4 มาตรา 82 มาตรา 83/8 และมาตรา 83/9 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./9630 วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2549
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกรณีเงินได้จากการขายอ้อยของชาวไร่อ้อย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9722 วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2549
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจ่ายเงินได้พึงประเมิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9746 วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2549
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9881 วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2549
15.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีค่าบริการจากการใช้ข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9922 วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2549
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการแปลงรายการดอกเบี้ยและค่าที่ปรึกษาค้างชำระเป็นรายการต้นเงินกู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9923 วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2549

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020