เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552

หน้า :: 1 : 2 :
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินค่าทดแทนการรอนสิทธิที่ได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10408 วันที่ : 21 ธันวาคม 2552
12.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

เลขที่หนังสือ : กค 0702/10436 วันที่ : 21 ธันวาคม 2552
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินชดเชยค่าก่อสร้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10650 วันที่ : 23 ธันวาคม 2552
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./10803 วันที่ : 29 ธันวาคม 2552
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าที่ปรึกษาไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : 17 ธันวาคม 2552 วันที่ : 17 ธันวาคม 2552

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020