เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/1074
วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนกิจการบางส่วน
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 496)ฯ
ข้อหารือ          บริษัทฯ หารือภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการโอนกิจการบางส่วนให้บริษัทในเครือ ดังมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
          บริษัท ปส. และบริษัท ปอ. เป็นบริษัทในเครือ ปส. ได้ดำเนินการโอนสัมปทานให้แก่ ปอ. จนเสร็จสิ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 บริษัทฯ จึงหารือ ดังนี้
          1. บริษัทฯ เห็นว่า การปรับโครงสร้างตามที่กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นการโอนกิจการบางส่วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 496) พ.ศ. 2553
          2. กรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 1. บริษัทฯ เห็นว่า ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ถูกต้องแล้ว หากบริษัทฯ เรียกเก็บ ภาษีไว้ไม่ถูกต้อง ขอให้กรมสรรพากรพิจารณาขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับ การโอนดังกล่าว หรือพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มด้วย
แนววินิจฉัย          กรณี ปส. ได้ดำเนินการโอนสัมปทานให้แก่ ปอ. ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การยกเว้น รัษฎากรตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 496) พ.ศ. 2553 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เนื่องจากก่อนที่จะมีการโอนกิจการบริษัทผู้โอนกิจการและบริษัทผู้รับโอนกิจการมิได้ร่วมกันทำหนังสือแจ้งการโอน กิจการและส่งแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมกับแสดงรายการทรัพย์สินที่โอนยื่นต่ออธิบดี กรมสรรพากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทผู้โอนกิจการ ตั้งอยู่ หรือสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ สำหรับบริษัทผู้โอนกิจการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารภาษีธุรกิจ ขนาดใหญ่ตามแบบที่กำหนดแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ซึ่ง กำหนดให้บริษัทผู้โอนกิจการและบริษัทผู้รับโอนกิจการร่วมกันทำหนังสือแจ้งการโอนกิจการฯนั้น ได้ลงประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่ ปส. ได้ดำเนินการโอนสัมปทาน ปอ. เสร็จสิ้นแล้ว
          ดังนั้น หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขอื่นๆ ทุกประการ ถือว่าการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 496) พ.ศ. 2553
เลขตู้: 75/38016

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020