เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/1232
วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการรับจ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          นาย ก. (ผู้รับจ้าง) กับบริษัทฯ (ผู้ว่าจ้าง) เป็นการว่าจ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ซอฟต์แวร์) โดยนาย ก. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และจะทำการวิเคราะห์และออกแบบพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามข้อมูลที่ได้จากบริษัทฯ ณ ที่พักอาศัยเพียงคนเดียว เมื่อได้พัฒนาโปรแกรมฯ เสร็จแล้ว จะนำโปรแกรมฯ ดังกล่าวไปติดตั้งที่เครื่องแม่ข่าย (File Server) ของบริษัทฯ พร้อมกับอบรมวิธีการใช้งานให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและดูแลหลังการติดตั้งจนครบอายุสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างเป็นเงินสดตามที่นาย ก. ร้องขอ โดยมิได้กำหนดระยะเวลาแน่นอน และบริษัทฯ จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ปีละหนึ่งครั้ง
แนววินิจฉัย          กรณี นาย ก. เงินได้ดังกล่าว จึงเป็นเงินได้จากการรับทำงานให้ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร แต่หากการรับจ้างทำงานให้มีค่าใช้จ่ายสูง เงินได้ที่ได้รับเข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ ฯลฯ ตาม มาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 75/38023

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020