เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./6559
วันที่: 11 กันยายน 2557
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสตรอเบอร์รี่แช่แข็งตัดขั้ว
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81 (1) (ก) และมาตรา 81 (2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ จะนำเข้าสตรอเบอร์รี่จากต่างประเทศเพื่อนำไปผลิตโยเกิรต์ ซึ่งสตรอเบอร์รี่ที่นำเข้าจะผ่านกระบวนการ เพื่อการถนอมไว้ไม่ให้เสียในระหว่างขนส่งโดยจะถูกตัดขั้วเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่ติดมา นำไปล้างน้ำก่อนใส่ลงในถุงพลาสติกเพื่อนำไปบรรจุในกล่องกระดาษแล้วนำไปบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ปรับอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เพื่อให้แข็งระหว่างการขนส่ง บริษัทฯ หารือว่า การนำเข้าสตรอเบอร์รี่ดังกล่าว จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีการนำเข้าสตรอเบอร์รี่ที่ผ่านกระบวนการต่างๆ ตามที่บริษัทฯ แจ้งมา เข้าลักษณะเป็นการนำเข้าพืชผลทางการเกษตรที่รักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเป็นการชั่วคราวในระหว่างขนส่งด้วยวิธีการแช่เย็นหรือแช่เย็นจนแข็ง ตามมาตรา 81 (1) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร การนำเข้าสินค้าดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 77/39260

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020