เมนูปิด

เรื่องช่วงเวลารับฟังความคิดเห็น 
 

           --> รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information:  MCAA CRS) 

           --> รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information:  MCAA CRS)

5 - 9 เมษายน 2564

ปรับปรุงล่าสุด: 28-04-2021