เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2 : 3
21.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายสินค้านอกราชอาณาจักร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./11696 วันที่ : 19 ธันวาคม 2544
22.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีภาษีอากรของธนาคารพาณิชย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11729 วันที่ : 19 ธันวาคม 2544
23.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ต ไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11792 วันที่ : 20 ธันวาคม 2544
24.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม อายุความการประเมินภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./11893 วันที่ : 25 ธันวาคม 2544
25.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./11941 วันที่ : 27 ธันวาคม 2544
26.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./11978 วันที่ : 28 ธันวาคม 2544
27.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้จ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12013 วันที่ : 28 ธันวาคม 2544

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020