เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรับจ้างทำคู่มือการอบรม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./11495 วันที่ : 12 ธันวาคม 2544
12.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขอแก้ไขใบเสร็จรับเงินและแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ
         (ภ.ธ.40)
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11496 วันที่ : 12 ธันวาคม 2544
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./11497 วันที่ : 12 ธันวาคม 2544
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีปรับปรุงระบบการหักภาษี ณ ที่จ่ายใหม่
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11501 วันที่ : 12 ธันวาคม 2544
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจัดเก็บภาษีเงินได้ของนักกีฬา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11502 วันที่ : 12 ธันวาคม 2544
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อของกิจการให้บริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11637 วันที่ : 14 ธันวาคม 2544
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11660 วันที่ : 18 ธันวาคม 2544
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าซื้อข้าวโพดฝักอ่อน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11661 วันที่ : 18 ธันวาคม 2544
19.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บค่าแม่พิมพ์จากบริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./11680 วันที่ : 18 ธันวาคม 2544
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสุราในระบบเหมาจ่ายเสื่อมคุณภาพ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11695 วันที่ : 19 ธันวาคม 2544

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020