เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าจ้างติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3557วันที่ : 4 พฤษภาคม 2543
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล การยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3559วันที่ : 4 พฤษภาคม 2543
13.
เรื่อง : สิทธิประโยชน์ทางภาษี กรณีโอนทรัพย์สินตามแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3637วันที่ : 8 พฤษภาคม 2543
14.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการให้ชำระหนี้โดยไม่ต้องชำระดอกเบี้ยหรือลดดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3638วันที่ : 8 พฤษภาคม 2543
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณเงินได้พึงประเมินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 5
         ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3654วันที่ : 9 พฤษภาคม 2543
16.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3655วันที่ : 9 พฤษภาคม 2543
17.
เรื่อง : ขอยกเว้นการเสียภาษีเงินได้จากการรับจ้างวิจัยเป็นกรณีพิเศษ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3760วันที่ : 11 พฤษภาคม 2543
18.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการจดทะเบียนทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งไม่
          สามารถคำนวณค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนได้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3980วันที่ : 19 พฤษภาคม 2543
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4209วันที่ : 25 พฤษภาคม 2543
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ค่าตอบแทนอนุกรรมการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4332 วันที่ : 30 พฤษภาคม 2543

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020