เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่ายแก่สถาบันการเงินที่ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์
         ทรัพย์เด็ดขาด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4350วันที่ : 30 พฤษภาคม 2543
22.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมจากผู้รับบริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.3472วันที่ : 2 พฤษภาคม 2543
23.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ BETAFIN S6”และ“BETAFIN BT”
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.3473วันที่ : 2 พฤษภาคม 2543
24.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าสินค้า ENROFLOXACIN
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.3474วันที่ : 2 พฤษภาคม 2543
25.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีให้บริการที่จอดยานยนต์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3477วันที่ : 2 พฤษภาคม 2543
26.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายบัญชีลูกหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.3527วันที่ : 3 พฤษภาคม 2543
27.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.3656วันที่ : 9 พฤษภาคม 2543
28.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้นิติบุคคลต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.3762วันที่ : 11 พฤษภาคม 2543
29.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการตามสัญญาจ้างเหมา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.4331วันที่ : 30 พฤษภาคม 2543
30.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายรองเท้าให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.4347 วันที่ : 30 พฤษภาคม 2543

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020