เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7
61.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเป็นตัวแทนเก็บสินค้าของบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.5049วันที่ : 19 มิถุนายน 2543
62.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณมูลค่าของฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าที่นำเข้า
        จากต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.5050วันที่ : 19 มิถุนายน 2543
63.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีจากระบบคอมพิวเตอร์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.5106วันที่ : 21 มิถุนายน 2543
64.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อจากการติดตั้งระบบบริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.5214วันที่ : 26 มิถุนายน 2543
65.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณภาษีจากกิจการรับเหมาก่อสร้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.5215วันที่ : 26 มิถุนายน 2543

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020