เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548

หน้า :: 1 : 2
11.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีขออนุมัตินำอากรแสตมป์ที่ปิดทับลงบนตราสารไปหักกลบกับอากร
         ที่ต้องชำระเป็นตัวเงิน และขออนุมัติเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษ
         ของเดือน
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/504 วันที่ : 10 มิถุนายน 2548
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5069วันที่ : 17 มิถุนายน 2548
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5070วันที่ : 17 มิถุนายน 2548
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5091 วันที่ : 20 มิถุนายน 2548
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการนำหลักฐานการบริจาคให้แก่โรงเรียนนายร้อยฯ
         ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5092 วันที่ : 20 มิถุนายน 2548
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเงินปันผล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5103 วันที่ : 20 มิถุนายน 2548
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีผู้ประกอบกิจการศูนย์บริหารเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5302 วันที่ : 28 มิถุนายน 2548
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณียกเว้นภาษีเงินได้ของคนประจำเรือ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5352 วันที่ : 29 มิถุนายน 2548
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจะขอตั้งเป็นมูลนิธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6068วันที่ : 17 มิถุนายน 2548

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020