เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
21.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าในเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ)
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./12212วันที่ : 17 ธันวาคม 2550
22.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยมีค่าตอบแทนสิทธิการเช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/12294วันที่ : 18 ธันวาคม 2550
23.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีสามีภริยาขายบ้านพร้อมที่ดินที่ซื้อก่อนจดทะเบียน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/12342 วันที่ : 20 ธันวาคม 2550
24.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่460) พ.ศ. 2549

เลขที่หนังสือ : กค 0706/12364 วันที่ : 20 ธันวาคม 2550
25.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/12365 วันที่ : 20 ธันวาคม 2550
26.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีกิจการร่วมค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/12382 วันที่ : 21 ธันวาคม 2550
27.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/12383วันที่ : 21 ธันวาคม 2550
28.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/12429 วันที่ : 25 ธันวาคม 2550
29.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขายสินค้าต่ำกว่าราคาตลาด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/12468 วันที่ : 26 ธันวาคม 2550
30.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีโอนสิทธิเรียกร้องเพื่อดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.02)/พ./12479 วันที่ : 27 ธันวาคม 2550

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020