เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการกำหนดราคาตลาดสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/12032 วันที่ : 6 ธันวาคม 2550
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ. ศ.2549
เลขที่หนังสือ : กค 0706/12036 วันที่ : 6 ธันวาคม 2550
13.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการเช่าเวลาเพื่อออกอากาศรายการหรือเพื่อออกอากาศโฆษณา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/12106วันที่ : 11 ธันวาคม 2550
14.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายได้รายจ่ายและการจ่ายเงินไปต่างประเทศ

เลขที่หนังสือ : กค 0706/12107 วันที่ : 11 ธันวาคม 2550
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของครูสัญชาติอังกฤษที่เข้ามาสอนหนังสือในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/12112 วันที่ : 12 ธันวาคม 2550
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกผักและผลไม้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11976 วันที่ : 3 ธันวาคม 2550
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรับจ้างผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/12115วันที่ : 12 ธันวาคม 2550
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/12127 วันที่ : 12 ธันวาคม 2550
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินค่าเลี้ยงชีพจากต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/12151วันที่ : 12 ธันวาคม 2550
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของชาวต่างชาติตามเงื่อนไข การออกภาษีให้ตลอดไป
เลขที่หนังสือ : กค 0706/12152วันที่ : 2 ธันวาคม 2550

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020