เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/427
วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขอยกเว้นการนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ข้อกฎหมาย : มาตรา 3 เตรส ประกอบกับมาตรา 52 แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 13 ของคำสั่ง กรมสรรพากรฯ ที่ ท.ป.4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน 2528
ข้อหารือ           มูลนิธิฯ ได้ขอเชิญชวนบริจาค โดยมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการจ้างบริษัท อ. จัดพิมพ์คู่มือครูสำหรับใช้ในการสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นเงินค่าจ้างพิมพ์ในเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เป็นเงินจำนวน 23,737,651.47 บาท ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จ่ายค่าจ้างพิมพ์ฯ และได้หักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้แล้วเป็นจำนวน 665,541.63 บาท เมื่อเดือนมกราคม 2557 โดยมูลนิธิฯ ได้ขอเชิญชวนกรมสรรพากรร่วมบริจาคเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่มูลนิธิฯ ได้หักไว้จำนวน 665,541.63 บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) โดยมิต้องนำส่งกรมสรรพากรในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 และในปีต่อๆ ไป
แนววินิจฉัย           เงินภาษีที่มูลนิธิฯ ได้หักไว้จากบริษัท อ. นั้น ถือเป็นเงินภาษีของบริษัท อ. ซึ่งมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2528 ได้กำหนดให้มูลนิธิฯ ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบริษัทฯมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และมูลนิธิฯ มีหน้าที่ต้องนำส่งเงินภาษีที่หักไป ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 52 แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 13 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2528 ทั้งนี้ ไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจกรมสรรพากรสามารถยกเว้นการนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว แต่อย่างใด
เลขตู้: 77/38857

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020