เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/382
วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
ข้อกฎหมาย : มาตรา 42(7) มาตรา 40(1)(2) และมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           ส. ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ และต้องจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยประชุมตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ของระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยค่าเบี้ยประชุม พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2555 (ระเบียบสภาฯ) ส. จึงขอหารือว่า
               1. ค่าเบี้ยประชุมถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร หรือไม่
               2. หน่วยงานที่มีหน้าที่จ่ายค่าเบี้ยประชุม มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่ และหักในอัตราร้อยละเท่าใด
แนววินิจฉัย           ส. เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกระทรวง ก. มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 เมื่อ ส. จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวจึงมิใช่ค่าเบี้ยประชุมที่ทางราชการเป็นผู้จ่ายที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 42(7) แห่งประมวลรัษฎากร ส. จึงมีภาระภาษีดังนี้
               1. กรณี ส. จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนให้แก่กรรมการ ซึ่งเป็นลูกจ้างของ ส. เป็นประจำทุกเดือนตามอัตราที่ระเบียบสภาฯ กำหนด เงินได้ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ส. มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
               2. กรณี ส. จ่ายค่าเบี้ยประชุม เป็นรายเดือนหรือเป็นครั้งคราวให้แก่ผู้รับซึ่งมิใช่ลูกจ้าง ของ ส. เข้าลักษณะเป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ส. มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับ 1.
เลขตู้: 77/38862

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020