เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/379
วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่อง: การเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
ข้อกฎหมาย : มาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาง ข. ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษี สำหรับปีภาษี 2555 มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า นาง ข. และสามีต่างฝ่ายต่างมีเงินได้และได้ยื่นรายการและเสียภาษีไว้ดังนี้
          1.การยื่นรายการและเสียภาษีฉบับปกติ นาง ข. และสามีต่างฝ่ายต่างยื่นรายการสำหรับเงินได้พึงประเมินส่วนของตนตามมาตรา 57 ฉ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร (แยกยื่นรายการ) โดยได้ยื่นรายการตามแบบ ภ.ง.ด. 90 แสดงเงินได้พึงประเมินจากเงินเดือนและเงินปันผลตามมาตรา 40 (1) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากร ผลการคำนวณมีภาษีชำระเกินและขอคืนไว้จำนวน67,553.85 บาท ส่วนสามีได้ยื่นรายการตามแบบ ภ.ง.ด. 91 แสดงเงินได้พึงประเมินจากเงินเดือนตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ชำระภาษีไว้จำนวน 2,046 บาท
          2.การยื่นรายการและเสียภาษีเพิ่มเติม นาง ข. และสามีได้ยื่นรายการและเสียภาษีเพิ่มเติม โดยการนำเงินได้พึงประเมินจากเงินปันผลตามมาตรา 40 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ของนาง ข. ไปยื่นรายการรวมกับเงินได้พึงประเมินจากเงินเดือนตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ของสามีตามแบบ ภ.ง.ด. 90ผลการคำนวณมีภาษีชำระเกินและขอคืนไว้จำนวน 163,268.36 บาท ส่วนนาง ข. แยกยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะเงินเดือนตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ตามแบบ ภ.ง.ด. 91 ชำระภาษีไว้จำนวน 4,660 บาท จากการยื่นแบบเพิ่มเติมดังกล่าว จึงขออนุมัติเปลี่ยน
แนววินิจฉัย           กรณีดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีจากวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากแยกจากกันตามมาตรา 57 ฉ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร เป็นวิธีการรวมยื่นรายการและเสียภาษีตามมาตรา 57 ฉ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร โดยนำเงินได้พึงประเมินจากเงินปันผลตามมาตรา 40 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ของนาง ข. ไปรวมคำนวณยื่นรายการและเสียภาษีในนามสามี ส่วนนาง ข. ยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะเงินได้พึงประเมินจากเงินเดือนตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีตามมาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 77/38858

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020