เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2547

หน้า :: 1 : 2
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีขออนุมัติหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรอง
         การหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งเงินภาษีแทนผู้จ่ายเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8320 วันที่ : 7 กันยายน 2547
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษีและใบรับของค่าบริการที่ผู้รับโอนกิจการชำระแทน
         ผู้โอนกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/พ/833 วันที่ : 29 กันยายน 2547
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการให้เช่าแบบลิสซิ่งและการให้เช่าซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.03)/824 วันที่ : 27 กันยายน 2547
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินปันผลของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8939 วันที่ : 28 กันยายน 2547
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักและนำส่งภาษี ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8706 วันที่ : 20 กันยายน 2547
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อต้องห้าม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./8318 วันที่ : 7 กันยายน 2547

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020