เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2545

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
21.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการประกันวินาศภัย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./2307 วันที่ : 19 มีนาคม 2545
22.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการแนะนำปรึกษาและเงินบริจาค
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./2308 วันที่ : 19 มีนาคม 2545
23.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประเมินภาษีผู้ประกอบการซึ่งไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายใน
         เวลาที่กฎหมายกำหนด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./2345 วันที่ : 20 มีนาคม 2545
24.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการใช้อัตราร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80/1(4)
         แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./2346 วันที่ : 20 มีนาคม 2545
25.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับเหมาออกแบบระบบไฟฟ้าให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
         (ทอท.)
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./2384 วันที่ : 21 มีนาคม 2545
26.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณียกให้ที่ดินมรดก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2385 วันที่ : 21 มีนาคม 2545
27.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ กรณีสมาคมประมงสมุทรสงคราม
         เป็นผู้แทน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2473 วันที่ : 25 มีนาคม 2545
28.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2627 วันที่ : 28 มีนาคม 2545
29.
เรื่อง : ภาษีการค้า กรณีการดัดแปลงรถยนต์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2628 วันที่ : 28 มีนาคม 2545
30.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้ว่าจ้างเป็นผู้กระทำพิธีการนำเข้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อ
         เจ้าพนักงานศุลกากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./2630 วันที่ : 28 มีนาคม 2545

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020