เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2545

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
31.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการแถมสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2631 วันที่ : 28 มีนาคม 2545
32.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.06)/331 วันที่ : 21 มีนาคม 2545
33.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.06)/353 วันที่ : 27 มีนาคม 2545
34.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเตอร์เน็ต
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.01)/355 วันที่ : 28 มีนาคม 2545
35.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.06)/361 วันที่ : 28 มีนาคม 2545
36.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจำหน่ายหนี้ภาษีอากรค้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.13)/368 วันที่ : 29 มีนาคม 2545
37.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีค่าผ่านท่า และค่าภาระการใช้ท่า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2629 วันที่ : 28 มีนาคม 2545
38.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขอยกเว้นภาษีและเงินเพิ่มจากการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2657 วันที่ : 29 มีนาคม 2545

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020