เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2545

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
11.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อจากการจ่ายค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./2215 วันที่ : 15 มีนาคม 2545
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขออนุมัติคำนวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 5 ของยอด
         รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2216 วันที่ : 15 มีนาคม 2545
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอเปลี่ยนหลักเกณฑ์ การเฉลี่ยค่าใช้จ่ายของกิจการที่ได้
         รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2224 วันที่ : 15 มีนาคม 2545
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินบำนาญที่ถูกอายัด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2226 วันที่ : 15 มีนาคม 2545
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2213 วันที่ : 15 มีนาคม 2545
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอคืนภาษีของคณะบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2227 วันที่ : 15 มีนาคม 2545
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการแก้ไขที่อยู่ในแบบพิมพ์ใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./2229 วันที่ : 15 มีนาคม 2545
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบแสดงรายการจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2257 วันที่ : 15 มีนาคม 2545
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่าย
         ค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารและบริษัทบัตรเครดิต
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2258 วันที่ : 18 มีนาคม 2545
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./2306 วันที่ : 19 มีนาคม 2545

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020