เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

หน้า :: 1 : 2
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสิทธิประโยชน์ในการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทซึ่งประกอบกิจการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1982วันที่ : 7 มีนาคม 2561
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.1983วันที่ : 7 มีนาคม 2561
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ใช้บริการวิจัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.2337วันที่ : 20 มีนาคม 2561
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้ก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการตามมาตรา 60 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2385วันที่ : 21 มีนาคม 2561
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกินห้าปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2531 วันที่ : 27 มีนาคม 2561
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีนักบินประจำกองพร้อมรบของกองทัพอากาศได้รับเงินค่าฝ่าอันตรายประเภทเงินเพิ่มพิเศษค่านักบิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2532วันที่ : 27 มีนาคม 2561
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อจากการควบกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.2539 วันที่ : 27 มีนาคม 2561
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าซึ่งมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินที่ให้เช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2540วันที่ : 27 มีนาคม 2561
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสวัสดิการพนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2065 วันที่ : 9 มีนาคม 2561

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020