เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2552

หน้า : 1 : 2
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการประกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2795 วันที่ : 8 เมษายน 2552
12.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการส่งออก

เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./2799 วันที่ : 8 เมษายน 2552
13.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณียกที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2802 วันที่ : 8 เมษายน 2552
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีสถานะและการประกอบกิจการ ของสหกรณ์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2893 วันที่ : 20 เมษายน 2552
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./2896 วันที่ : 20 เมษายน 2552
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าซ่อมแซมอาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2933 วันที่ : 20 เมษายน 2552
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นเข้ามาให้คำแนะนำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน แม่พิมพ์แก่ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3025 วันที่ : 22 เมษายน 2552
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนเงินบริจาค
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3130 วันที่ : 24 เมษายน 2552
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3164 วันที่ : 27 เมษายน 2552

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020