เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/9368
วันที่: 15 ธันวาคม 2557
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีธนาคารมีรายรับจากการบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2 มาตรา 91/5 (1) และมาตรา 91/4 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           ธ. ได้หารือเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ธ. เป็นนิติบุคคล ธ. รับเป็นผู้บริหารหรือจัดการ การให้กู้ยืมเงิน จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ก่อให้เกิดรายได้จากการบริหารจัดการ ดังนี้
          1.ค่าธรรมเนียมจากการจัดทำบัญชีลูกหนี้รายบุคคล
          2.ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ เข้าบัญชีนักศึกษารายบุคคล
          3.ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บเอกสาร บริการตรวจค้นข้อมูล จัดทำสัญญาเงินกู้
          4.ค่าธรรมเนียมจากการจัดทำหนังสือทวงถามหนี้ ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้และจัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญา
          5.รายได้จากการรับดำเนินคดีเพื่อบังคับชำระหนี้ กรณีที่ไม่ชำระหนี้เป็นรายบุคคลจากกองทุน กยศ. ธ. ได้หารือว่า กรณีรายรับจากการให้บริการดังกล่าว ธ. จะต้องนำมาคำนวณเพื่อยื่นเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เว้นแต่รายได้ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในข้อ 2. ที่ ธ. เห็นว่าเป็นรายรับจากการให้บริการที่เป็นกิจการของธนาคาร จึงเป็นรายรับที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2 (1) และฐานภาษีตามมาตรา 91/5 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย           1. กรณีค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย และค่าครองชีพ เข้าบัญชีนักศึกษารายบุคคล ตาม 2. เข้าลักษณะเป็นรายรับจากกิจการเฉพาะอย่างที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการธนาคาร เพราะเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการรับฝากเงินและเป็นการใช้ประโยชน์จากการรับฝากเงินตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2 (1) และมาตรา 91/5 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
          2. กรณีรายรับอื่นๆ ของ ธ. ตาม 1. 3. 4. และ 5. เข้าลักษณะเป็นรายรับจากกิจการเฉพาะอย่างที่มิใช่กิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการธนาคาร ต้องนำมารวมคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 91/4 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 77/39422

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020