เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/9107
วันที่: 3 ธันวาคม 2557
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามี และภริยา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาง จ.และนาย ป. (สามี) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา สำหรับปีภาษี 2555 และ 2556 เนื่องจากได้ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปแล้ว โดยเลือกการยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากกัน ต่อมานาง จ. และสามีประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษี สำหรับปีภาษี 2555 และ 2556 เป็นแยกยื่นแบบฯ เฉพาะเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ในนามตนเอง ส่วนเงินได้ประเภทอื่นยื่นรวมในนามสามี
แนววินิจฉัย           1.นาง จ. และสามีต่างฝ่ายต่างมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร และได้ยื่นแบบแสดงรายการในปีภาษี 2555 และ 2556 ดังนี้
               (1)นาง จ. ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 สำหรับปีภาษี 2555 และ 2556 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2556 และวันที่ 28 มีนาคม 2557 ตามลำดับ แจ้งสถานะการสมรสว่า "คู่สมรสมีเงินได้แยกยื่นแบบ" มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) (2) และ (4) ปีภาษี 2555 แสดงเงินได้พึงประเมิน 5,336,111.60 บาท ผลการคำนวณมีภาษีชำระไว้เกินและแจ้งความประสงค์ขอคืนไว้ 70,837.05 บาท ส่วนปีภาษี 2556 แสดงเงินได้พึงประเมิน 4,326,864.79 บาท ผลการคำนวณมีภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติม 215,777.37 บาท
               (2)สามีของนาง จ. ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 สำหรับปีภาษี 2555 และ 2556 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2556 และวันที่ 28 มีนาคม 2557 ตามลำดับ แจ้งสถานะการสมรสว่า "คู่สมรสมีเงินได้แยกยื่นแบบ" มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (4) ปีภาษี 2555 แสดงเงินได้พึงประเมิน 492,705 บาท ผลการคำนวณมีภาษีชำระไว้เกินและแจ้งความประสงค์ขอคืนไว้ 28,354.50 บาท ส่วนปีภาษี 2556 แสดงเงินได้พึงประเมิน 522,150 บาท ผลการคำนวณมีภาษีชำระไว้เกินและแจ้งความประสงค์ขอคืนไว้ 19,795.14 บาท
          2.ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว การยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีของนาง จ. และสามีตาม 1. (1) และ (2) เป็นการแยกยื่นรายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากกันตามมาตรา 57 ฉ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อนาง จ. มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีจากที่ยื่นไว้ดังกล่าว เป็นแยกยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินส่วนของตนตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนเงินได้ประเภทอื่นนำไปรวมคำนวณกับสามี ตามมาตรา 57 ฉ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร จึงสามารถกระทำได้และไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีตามมาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
เลขตู้: 77/39415

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020