เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/9145
วันที่: 4 ธันวาคม 2557
เรื่อง: ภาษีเงินได้ กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 558) พ.ศ. 2556
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 558) พ.ศ. 2556 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 558) พ.ศ. 2556 ประกอบกับข้อ 7 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษา ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ข้อ 7 กำหนดไว้ว่า "การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือสำหรับการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่สถานศึกษา ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 558) พ.ศ. 2556 ผู้ที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีดังกล่าว จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือที่ออกโดยสถานศึกษาผู้รับบริจาคซึ่งพิสูจน์ได้ว่าได้บริจาคทรัพย์สินหรือสินค้าให้แก่สถานศึกษา เช่น หนังสือขอบคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ ใบอนุโมทนาบัตรซึ่งหลักฐานดังกล่าวได้ระบุมูลค่าของทรัพย์สินหรือสินค้านั้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4 พร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้"
          กรมที่ดิน จึงขอทราบว่า
          1.การยกเว้นภาษีอากรตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 558) พ.ศ. 2556 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 หมายถึง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ที่ผู้โอน (ผู้บริจาค) อสังหาริมทรัพย์ให้แก่สถานศึกษา ตามความในมาตรา 3 จะได้รับยกเว้นภาษีตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 558) พ.ศ. 2556 ในขณะจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินใช่หรือไม่
               1.1 ผู้บริจาคจะต้องแสดงหลักฐานใดเพื่อประกอบการพิจารณายกเว้นภาษีอากร ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 558) พ.ศ. 2556
               1.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจะต้องแจ้งให้ผู้โอน (ผู้บริจาค) รับทราบถึงสิทธิในการยกเว้นภาษีอากรตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 558) พ.ศ. 2556 หรือไม่ อย่างไร
          2.กรณีผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดินให้แก่โรงเรียนในระบบ ตามมาตรา 25(1) แห่งพระบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกาฯ ให้ยกเว้นภาษีอากรไว้โดยเฉพาะหรือไม่ หรือจะได้รับยกเว้นภาษีอากรตามพระราชกฤษฎีกาข้างต้นด้วยหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           1.กรณีตาม 1. ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 558) พ.ศ. 2556 ได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาที่ได้บริจาคระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษา ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 หมายถึง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ที่ผู้โอน (ผู้บริจาค) อสังหาริมทรัพย์ให้แก่สถานศึกษา ตามความในมาตรา 3 จะได้รับยกเว้นภาษีตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 558) พ.ศ. 2556 ในขณะจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
               (1)กรณีตาม 1.1 ผู้บริจาคจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองตามมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้บริจาค ที่ประทับตราสถานศึกษาและลงลายมือชื่อหัวหน้าสถานศึกษาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เพื่อประกอบการพิจารณายกเว้นภาษีอากร ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 558) พ.ศ. 2556 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ ตามข้อ 12 ถึงข้อ 14 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552
               (2)กรณีตาม 1.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไม่ต้องแจ้งให้ผู้โอน (ผู้บริจาค) รับทราบถึงสิทธิในการยกเว้นภาษีอากรตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 558) พ.ศ. 2556 เนื่องจากเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานกรมสรรพากรจะดำเนินการตรวจสอบเมื่อผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีในกรณีดังกล่าว
          2.กรณีตาม 2. การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดิน รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่จะต้องใช้ในกิจการของโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษารวมถึงการโอนทรัพย์สินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริจาค หรือทายาท เมื่อโรงเรียนในระบบเลิกใช้ประโยชน์หรือเลิกกิจการ ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 558) พ.ศ. 2556
เลขตู้: 77/39418

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020