เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/9618
วันที่: 23 ธันวาคม 2557
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าตอบแทนที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/2 และมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ประกอบกิจการหลักทรัพย์ได้แก่ กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กิจการค้าหลักทรัพย์ กิจการที่ปรึกษาการลงทุน ฯลฯ บริษัทฯ ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศแก่ลูกค้าคนไทยและลูกค้าต่างประเทศ ดังนี้
          1.กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ เช่น บริษัท A อยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ เมื่อบริษัท A ต้องการสั่งซื้อหลักทรัพย์จากต่างประทศ เช่น หุ้น EDL-GEN ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อลูกค้าส่งออเดอร์มาทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์ บริษัทฯจะส่งออเดอร์ที่รับมาจากลูกค้าเข้าระบบออนไลน์ ส่งไปที่โบรกเกอร์ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยโบรกเกอร์ดังกล่าว จะนำไปคีย์ต่อที่ระบบตลาดหลักทรัพย์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
          2.บริษัทฯ ได้รับค่านายหน้า (Commission Fee) ค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นจากลูกค้า ดังนี้
               2.1ค่าบริการ (Service Fee) บริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกค้าในอัตรา 75,000 กีบต่อวันที่มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์ (ประมาณ 285 บาท ) เป็นค่าบริการที่บริษัทฯ รับไว้เอง
               2.2ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses) เป็นค่าธรรมเนียมการซื้อขายและค่าธรรมเนียมซึ่งเรียกเก็บโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อชำระให้กับหน่วยงานดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ได้รับค่าธรรมเนียมนี้ไว้เองบริษัทฯ ขอหารือว่า กรณีบริษัทฯ มีลูกค้าเป็นนิติบุคคลต่างประเทศดังกล่าว หรือเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย หรือเป็นบุคคลธรรมดาทั้งที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ และเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย บริษัทฯ มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าบริการดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           1.กรณีบริษัทฯ เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ เช่น บริษัท A อยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ หรือเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย หรือเป็นบุคคลธรรมดาไม่ว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยก็ตาม โดยให้ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯเมื่อลูกค้าต้องการสั่งซื้อหลักทรัพย์จากต่างประเทศ เช่น หุ้น EDL-GEN ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อลูกค้าส่งออเดอร์มาทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์ บริษัทฯ จะส่งออเดอร์ที่รับมาจากลูกค้าเข้าระบบออนไลน์ ส่งไปที่โบรกเกอร์ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยโบรกเกอร์ดังกล่าวจะนำไปคีย์ต่อที่ระบบตลาดหลักทรัพย์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ ได้รับค่านายหน้า (Commission Fee) ค่าบริการ (Service Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other Expenses) ถือได้ว่า บริษัทฯ ให้บริการในประเทศไทยในการเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศให้แก่ลูกค้า เข้าลักษณะเป็นการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการในราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 77/2 และมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร
          2.กรณีบริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses) เป็นค่าธรรมเนียมการซื้อขายและค่าธรรมเนียมซึ่งเรียกเก็บโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หากเรียกเก็บในนามบริษัทฯ หรือไม่มีหลักฐานมาแสดงว่าค่าบริการอื่นดังกล่าว บริษัทฯ เรียกเก็บในนามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ ต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าฐานภาษี เพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 77/39433

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020