เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2547

หน้า :: 1 : 2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการก่อสร้างโรงงานในเขตปลอดอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./11233 วันที่ : 21 ธันวาคม 2547
12.
เรื่อง : การยกเว้นอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าอุปกรณ์และส่วนประกอบของเครื่องจักร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11293 วันที่ : 22 ธันวาคม 2547
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./11295 วันที่ : 22 ธันวาคม 2547
14.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีทำสัญญาเช่าที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11296 วันที่ : 22 ธันวาคม 2547
15.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายที่
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11364 วันที่ : 24 ธันวาคม 2547
16.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีตัวแทนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนตัวการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11375 วันที่ : 24 ธันวาคม 2547
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีว่าจ้างบริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11414 วันที่ : 27 ธันวาคม 2547
18.
เรื่อง : การขอคืนภาษีกรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11440 วันที่ : 28 ธันวาคม 2547
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอใช้ใบรายการรับชำระเงินสมทบ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11443 วันที่ : 28 ธันวาคม 2547
20.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับการเคหะแห่งชาติ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11520 วันที่ : 22 ธันวาคม 2547

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020