เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2
11.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าด้วยเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.00342 วันที่ : 15 มกราคม 2542
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีออกใบลดหนี้เนื่องจากการคืนเงินค่าซื้อแบบและเอกสารประกวดราคา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.00408วันที่ : 18 มกราคม 2542
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีข้อความในใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.00472วันที่ : 19 มกราคม 2542
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.00545วันที่ : 20 มกราคม 2542
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการทำสัญญาดูแลโทรศัพท์สาธารณะ
         ประเภทมีผู้ดูแลแบบใช้เหรียญ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.00569วันที่ : 21 มกราคม 2542
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีฐานภาษีจากการเล่นแข่งม้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.00657วันที่ : 25 มกราคม 2542
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำรายงานและการเก็บรักษาเอกสารแยกจากกันเป็นรายโครงการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.00659วันที่ : 25 มกราคม 2542

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020