เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.06341วันที่ : 1 กรกฎาคม 2542
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.06343วันที่ : 1 กรกฎาคม 2542
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการด้านซอฟท์แวร์ให้กับผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.06344วันที่ : 1 กรกฎาคม 2542
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.06452วันที่ : 5 กรกฎาคม 2542
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีส่งน้ำตาลทรายไปต่างประเทศโดยผ่านบริษัทส่งออก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.06466วันที่ : 6 กรกฎาคม 2542
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการหอพักคุรุสภา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.06519วันที่ : 6 กรกฎาคม 2542
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้น
         ในต่างประเทศตามมาตรา 80/1 (2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.06961วันที่ : 15 กรกฎาคม 2542
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายเครื่องจักรผิดเงื่อนไขในการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.07214วันที่ : 21 กรกฎาคม 2542
19.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกน้ำตาลทรายโดยผ่านตัวแทนในการส่งออก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.07217วันที่ : 21 กรกฎาคม 2542
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอคืนภาษีซื้อสำหรับโครงการที่ไม่ได้รับการประมูล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.07673วันที่ : 30 กรกฎาคม 2542

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020