เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6090วันที่ : 19 กรกฎาคม 2549
22.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม การนำเข้าอากาศยานเพื่อการบินพาณิชย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./6165วันที่ : 24 กรกฎาคม 2549
23.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6167 วันที่ : 24 กรกฎาคม 2549
24.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณียกเว้นอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6203วันที่ : 25 กรกฎาคม 2549
25.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการด้านการบริหารการจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าในเขตปลอดอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6204วันที่ : 25 กรกฎาคม 2549
26.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการขายที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6231
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2549
27.
เรื่อง : ภภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6275วันที่ : 26 กรกฎาคม 2549
28.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6407วันที่ : 31 กรกฎาคม 2549
29.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการทำสัญญาให้บริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6408วันที่ : 31 กรกฎาคม 2549

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020