เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีให้บริการแก่ส่วนราชการโดยไม่มีค่าตอบแทน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5841วันที่ : 7 กรกฎาคม 2549
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้าเข้าเขตปลอดอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./5863วันที่ : 12 กรกฎาคม 2549
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอยกเว้นการเสียภาษีจากเงินสนับสนุนการจัดงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./5873วันที่ : 12 กรกฎาคม 2549
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการขนส่งสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./5896 วันที่ : 13 กรกฎาคม 2549
15.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีธุรกรรมการค้าหลักทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5933 วันที่ : 14 กรกฎาคม 2549
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านอยู่อาศัย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5934วันที่ : 14 กรกฎาคม 2549
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีสถาบันการเงินควบเข้ากันหรือโอนกิจการให้แก่กันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6032วันที่ : 18 กรกฎาคม 2549
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6084วันที่ : 19 กรกฎาคม 2549
19.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีสัญญาให้ที่ดินโดยเสน่หาไม่มีค่าตอบแทน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6085 วันที่ : 19 กรกฎาคม 2549
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิอาเซียน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6089 วันที่ : 19 กรกฎาคม 2549

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020