เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

หน้า : 1 : 2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : 0702/1247 วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2552
12.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินได้ของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี

เลขที่หนังสือ : กค 0702/1253 วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2552
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าตอบแทนจากการโอนสิทธิการนำเข้าสินค้าให้แก่ผู้ซื้อในประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1313 วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2552
14.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการชำระอากรแสตมป์สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการประกันภัยแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1314 วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2552
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีมูลค่าฐานภาษีที่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1315 วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2552
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเอกสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1317 วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2552
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษีค่าไฟฟ้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1319 วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2552
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการเป็นนายหน้าตัวแทนให้แก่ผู้ประกอบการในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1320 วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2552
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1323 วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2552
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1441 วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2552

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020