เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552

หน้า :: 1 : 2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีเงินค่าตอบแทนผู้เกษียณอายุไม่ใช้สิทธิลาหยุดพักผ่อนประจำปี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6717 วันที่ : 20 สิงหาคม 2552
12.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้จากการให้เช่าที่ดิน

เลขที่หนังสือ : กค 0702/6765 วันที่ : 20 สิงหาคม 2552
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิต
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6792 วันที่ : 21 สิงหาคม 2552
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีกิจการของ กองทุนประกันวินาศภัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6803 วันที่ : 21 สิงหาคม 2552
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้ารถเข็นนั่งสำหรับคนพิการและคนชราพร้อมอุปกรณ์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./6806 วันที่ : 21 สิงหาคม 2552
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าให้กับลูกค้าต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6807 วันที่ : 21 สิงหาคม 2552
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกคืนเงินค้ำประกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6887 วันที่ : 25 สิงหาคม 2552
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการออกจากงานเพราะเหตุเกษียณอายุก่อนกำหนด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6996 วันที่ : 27 สิงหาคม 2552
19.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งสินค้าออกไปขายในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./7081 วันที่ : 28 สิงหาคม 2552
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7082 วันที่ : 28 สิงหาคม 2552

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020