เมนูปิด
     Description :

          ให้บริการตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร และเลขประจำตัวประชาชน ว่าเป็นเลขที่มีอยู่จริง และเป็นเลขที่ถูกต้อง หน่วยงาน ที่ต้องการตรวจสอบ ความมีอยู่จริง ของเลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร และเลขประจำตัวประชาชน เพื่อป้องกัน การปลอมเลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร และเลขประจำตัวประชาชน ในการประกอบธุรกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่หน่วยงานหรือผู้ประกอบการต่างๆ

           Checking for validation and existence of Tax Identification Number (TIN) and Personal Identification Number (PIN) to prevent forging.

      UDDI :
https://rdws.rd.go.th
     Property :
Publisher : กรมสรรพากร
  : The Revenue Department
e-mail :
Development Tools : MS.NET
uuid : b6ab187a-29b9-4b05-9621-8ceab6dd55bb
URL of WSDL : https://rdws.rd.go.th/serviceRD3/checktinpinservice.asmx?wsdl
URL of JSON https://rdws.rd.go.th/jsonRD/checktinpinservice.asmx
     ข้อมูลรับ (input) :
ServiceTIN สำหรับตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(13 หลัก) ว่าถูกต้องและมีอยู่จริงในฐานข้อมูลหรือไม่
รหัสผู้ใช้ (username) กำหนดให้ใช้เป็น "anonymous"
รหัสผ่าน (password) กำหนดให้ใช้เป็น "anonymous"
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(TIN)ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(13 หลัก) ที่ต้องการตรวจสอบ
  
ServiceTINArr สำหรับตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(13 หลัก) ทีละหลายๆ ราย
รหัสผู้ใช้ (username) กำหนดให้ใช้เป็น "anonymous"
รหัสผ่าน (password) กำหนดให้ใช้เป็น "anonymous"
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(TIN)ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(13 หลัก) ที่ต้องการตรวจสอบ คั่นด้วยเครื่องหมาย ","
  
     ข้อมูลส่งกลับ (output) :
 
 - เลขประจำตัวฯ ที่นำเข้าเพื่อตรวจสอบ
 - ผลการตรวจสอบ ถูกต้อง หรือ ไม่ถูกต้อง
 - มี หรือ ไม่มี อยู่ในฐานข้อมูลกรมสรรพากร
     Download :
 WSDL        TAX Schema        Client Certificate       Code Example
 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-02-2018