เมนูปิด
     Description :

          ให้บริการข้อมูลผลการจัดเก็บภาษีอากรโดยรวมของกรมสรรพากร ซึ่งรวมทุกประเภทภาษีอากรและประเภทแบบภาษีอากร สำหรับหน่วยงานราชการที่ต้องการใช้ข้อมูลในการกำหนดแนวทางนโยบายการบริหารจัดการประเทศไทย และเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานะด้านเศรษฐกิจ และการลงทุนของประเทศ

           Providing information on the total tax collection of the Revenue Department from all tax types and tax return forms. Such information may be used by government agencies in designing policies and analyzing current economic situation.

      UDDI :
https://rdws.rd.go.th
     Property :
Publisher : กรมสรรพากร
  : The Revenue Department
e-mail :
Development Tools : MS.NET
uuid : b667fc9b-ce26-4fad-92c5-0b2333855a36
URL of WSDL : https://rdws.rd.go.th/serviceRD3/tclserviceRD3.asmx?wsdl
URL of JSON:https://rdws.rd.go.th/jsonRD/tclserviceRD3.asmx
     ข้อมูลรับ (input) :
รหัสผู้ใช้ (username) ให้บริการเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้รหัสผู้ใช้ตามที่กรมสรรพากรกำหนด หากยังไม่มี ให้ทำหนังสือถึงอธิบดีเพื่อขอใช้งานเว็บเซอร์วิส ระบุชื่อบริการที่ต้องการ หากได้รับการอนุมัติ กรมสรรพากรจะส่งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านกลับไปยังหน่วยงานของท่าน
รหัสผ่าน (password) ให้ใช้ตามที่กรมฯกำหนด
วันที่รับชำระ (ReceiveDate)วันที่ชำระเงิน
รหัสหน่วยงานที่รับแบบแสดงรายการภาษี (OfficeCode) รหัสหน่วยงานของกรมสรรพากร จะจัดส่งให้พร้อมรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน

 

รหัสแบบแสดงรายการภาษี (FormCode)

 

ให้ใส่พารามิเตอร์เป็นรหัส 5 ตัวซึ่งมีคำอธิบายดังนี้

10011 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
10021 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
10031 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
11011 ภาษีการค้า
11021 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
11031 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
11041 อากรแสตมป์
12211 อากรรังนกอีแอ่น
16421 ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
16701 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตร็ด
18031 ค่าปรับภาษีอากร
18101 ค่าปรับอื่นๆ เงินชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาฯ
18111 เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

 

ประเภทของการชำระ (Source_Data)

 

ให้ใส่พารามิเตอร์เป็นรหัส 2 ตัวซึ่งมีคำอธิบายดังนี้

01 ยื่น ที่หน่วยจัดเก็บ
02 ยื่นด้วยสื่อบันทึกข้อมูล
03 ยื่นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
04 ยื่นผ่านธนาคาร
05 ยื่น ทางไปรษณีย์
06 ยื่นผ่านทางหน่วยงานภายนอก
07 ยื่นโดยไม่ผ่านระบบเครือข่าย (offline mode)
08 ยื่นโดยไม่ผ่านระบบ (TCL Sheet)
09 ออกใบเสร็จด้วยมือ TCL sheet

 
     ข้อมูลส่งกลับ (output) :
 - ชื่อสำนักงานสรรพากร (OfficeName)
 - วันที่รับแบบ (ReceiveDate)
 - ประเภทของการชำระ (SourceData)
 - ชื่อแบบ (FormName)
 - จำนวนเงินที่ชำระ (ReceiveAmount)
  
 
     Download :
 WSDL        TAX Schema        Client Certificate       Code Example


ปรับปรุงล่าสุด: 03-12-2018