เมนูปิด

 

 กรมสรรพากรเปิดให้บริการด้าน Web Services โดยในระยะแรกให้บริการ 8 บริการ ดังนี้
The Revenue Department has launched 8 web services:

 

Service Name
Description
Implementation
CheckTINPINService ให้บริการตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และเลขประจำตัวประชาชน ว่าเป็นเลขที่มีอยู่จริงและเป็นเลขที่ถูกต้อง
Checking for validation and existence of Tax Identification Number (TIN) and Personal Identification Number (PIN) to prevent forging
.NET
VATService ให้บริการข้อมูลการตรวจสอบสถานะและรายละเอียดผู้ประกอบการที่ได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกรมสรรพากรอย่างถูกต้อง อีกทั้งมีสิทธิในการออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
Providing comprehensive information of taxpayer who are the Value-added tax registrants. This will help a business to verify whether its partner can legally issue the tax invoice in accordance with the tax law in order to check if the tax invoice received is legal for his input tax credit. The service can also verify the existence of the business partner.
.NET
GEMService ให้บริการข้อมูลที่ผู้ประกอบการนำเข้า หรือขายอัญมณี ทองคำขาว เงิน และพาราเดียม ผู้จดทะเบียนที่สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่ผู้ประกอบการอยู่ภายใต้การบริหาร เพื่อขอสิทธิ์ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
Providing the information of jewelry importers registering with the Revenue Department , who are exempted from VAT. Local and foreign business can use such a service to verify the existence and the exemption rights of its trading partner. This is useful for the Customs Department to verify the information with the taxpayer and checking those VAT exempted companies, thereby making VAT collection correct and complete.
.NET
VRTService ให้บริการข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิเมื่อนักท่องเที่ยวต่างประเทศซื้อสินค้าแล้วสามารถเรียกคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ในภายหลัง
Providing information on business which have joined VAT refund for tourists scheme. This is to prevent forging of tax invoices which can effectively increase tourists’ confidence in Thai businesses.
.NET
CITService ให้บริการข้อมูลพื้นฐานระบุตัวตนของผู้ประกอบการ โดยมีการจัดแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการแยกตามอุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลไทยให้การส่งเสริม
Providing basic information of business. The information is grouped by industry sector. In addition a business can get a list of prospective business partners by means of the service.
.NET
JointService ให้บริการข้อมูลผู้ประกอบการที่มิได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนกับกรมสรรพากร
Providing information on business which have not registered with the Department of Business Development but have registered with the Revenue Department. This service will allow agencies to be able to investigate and verify such business’ existence.
.NET
TCLService ให้บริการข้อมูลผลการจัดเก็บภาษีอากรโดยรวมของกรมสรรพากร ซึ่งรวมทุกประเภทภาษีอากร และประเภทแบบภาษีอากร
Providing information on the total tax collection of the Revenue Department from all tax types and tax return forms. Such information may be used by government agencies in designing policies and analyzing current economic situation.
.NET
CommonService- ให้บริการข้อมูลพื้นฐาน สำหรับเชื่อมต่อเพื่อรับบริการจาก VRTService เป็นข้อมูล รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด รหัสประเภทธุรกิจ ชื่อประเภทธุรกิจ รหัสถนน และชื่อถนน
- ให้บริการข้อมูลพื้นฐาน สำหรับเชื่อมต่อเพื่อรับบริการจาก VATService ได้แก่ รหัสอำเภอ รหัสจังหวัด คำอธิบายรหัส (คำอธิบายจะแสดงเป็นชื่ออำเภอหรือชื่อจังหวัดเช่น กรณีที่รหัสอำเภอลงท้ายด้วย '00' จะแสดงชื่อจังหวัด ถ้าลงท้ายด้วยเลขอื่นจะแสดงชื่ออำเภอในจังหวัดนั้นๆ)
- Providing basic information on business which have joined VAT refund for tourist scheme which are Province code, Province name, Business type code, Business type name, Street code and Street name.
- Providing basic information of VAT registered person which are Amphur code, Province code and the code description. The code description will present the Amphur name or Province name , for example if the last two digits of the Amphur code is “00” the code description will present the Province name, if the last two digits of the Amphur code is not “00” then the code description will present Amphur name in that Province.
.NET

ปรับปรุงล่าสุด: 23-06-2020