เมนูปิด
     Description :
         กรมสรรพากรมีบริการข้อมูลให้กับหน่วยงานภายนอกที่เป็นหน่วยงานราชการ ประกอบด้วยข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT) ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปแยกเป็นสำนักงานสรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     Property :
Publisher : กรมสรรพากร
  : The Revenue Department
e-mail :
Development Tools : MS.NET
uuid : 2fb78423-2750-4426-aced-18709d758a00
URL of WSDL : http://dwws.rd.go.th/rdwspublic/service.asmx?wsdl
 
     ข้อมูลรับ (input) :
รหัสผู้ใช้ (username) ให้ใช้รหัสผู้ใช้ตามที่กรมสรรพากรกำหนด หากยังไม่มี ให้ทำหนังสือถึงอธิบดีเพื่อขอใช้งานเว็บเซอร์วิส ระบุชื่อบริการที่ต้องการ หากได้รับการอนุมัติ ทางกรมฯ จะส่งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านกลับไปยังหน่วยงานของท่าน
รหัสผ่าน (password) รหัสผ่านของหน่วยงานที่ได้รับจากกรมสรรพากร
ปี(Year)

ปีที่ต้องการข้อมูล โดยจะเป็นตัว filter ข้อมูลใน column Tax_year

เดือน(month)เดือนที่ต้องการข้อมูล โดยจะเป็นตัว filterข้อมูลใน columns Tax_month
  
     ข้อมูลส่งกลับ (output) :
 

- รหัสสำนักงานสรรพากร

- ชื่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

- ชื่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่

- ชื่ออำเภอ

- ชื่อจังหวัด

- ชื่อสำนักงานสรรพากรภาค

- รหัสสำนักงานสรรพากร

- ชื่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

- ชื่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่

- ชื่ออำเภอ

- ชื่อจังหวัด

- ชื่อสำนักงานสรรพากรภาค

- ปีภาษี

- ไตรมาสภาษี

- รหัสเดือนภาษี

- รหัสประเภทกิจการ

- ชื่อประเภทกิจการภาษาอังกฤษ

- ชื่อประเภทกิจการภาษาไทย

- หมวดหมู่ประเภทกิจการ

- ประเภทผู้เสียภาษี

- ประเภทการยื่นแบบ

- สถานะการเป็นผู้เสียภาษีรายใหญ่

- จำนวนเงินที่ชำระ

- จำนวนภาษีที่ผ่อนชำระ

- จำนวนเงินที่ชำระ

- จำนวนภาษีที่ผ่อนชำระ

- จำนวนภาษี

- จำนวนเงินเพิ่ม

- จำนวนเงินเบี้ยปรับ

- จำนวนภาษีที่ต้องชำระ

- ภาษีรายได้ส่วนท้องถิ่น

- จำนวนเงินรวมภาษี

- รายได้ตามประเภทธุรกิจ

- ภาษีตามประเภทธุรกิจ

- จำนวนแบบ

 


ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018