เมนูปิด
     Description :

          ให้บริการข้อมูลการตรวจสอบสถานะ และรายละเอียดผู้ประกอบการ ที่ได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกรมสรรพากรอย่างถูกต้อง อีกทั้งมีสิทธิ ในการออก ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามกฎหมาย ผู้ประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ต้องการตรวจสอบ บริษัทคู่ค้าว่าเป็นผู้ที่สามารถ ออกใบกำกับภาษีได้ถูกต้อง ตามกฎหมายไทย หรือไม่ เนื่องจากสถานะนี้สามารถเปลี่ยนแปลง ซึ่งป้องกันการแอบอ้าง การออกใบกำกับภาษีอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งจะเกิดความเสียหาย แก่บริษัทผู้ใช้บริการ หรือรับใบกำกับภาษีดังกล่าว อีกทั้งเป็นการตรวจสอบ การมีตัวตนจริงของคู่ค้าดังกล่าว

          Providing comprehensive information of taxpayer who are the Value-added tax registrants. This will help a business to verify whether its partner can legally issue the tax invoice in accordance with the tax law in order to check if the tax invoice received is legal for his input tax credit. The service can also verify the existence of the business partner.

      UDDI :
https://rdws.rd.go.th
     Property :
Publisher : กรมสรรพากร
  The Revenue Department
e-mail :
Development Tools : MS.NET
uuid : 90836c68-e489-4c7f-954a-9c6b0ccfacbe
URL of WSDL:https://rdws.rd.go.th/serviceRD3/vatserviceRD3.asmx?wsdl
URL of JSON:https://rdws.rd.go.th/jsonRD/vatserviceRD3.asmx
     ข้อมูลรับ (input) :
รหัสผู้ใช้ (username) กำหนดให้ใช้เป็น "anonymous"
รหัสผ่าน (password) กำหนดให้ใช้เป็น "anonymous"
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ต้องการค้นหาข้อมูล 13 หลัก ถ้าไม่ทราบให้ว่างไว้
ชื่อของผู้ประกอบการ (Name)ชื่อร้านค้าที่ต้องการค้นหา ถ้าไม่ทราบให้ว่างไว้
รหัสจังหวัด (ProvinceCode)ถ้าไม่ทราบรหัส สามารถค้นหารหัสได้ใน CommonService ถ้าไม่ทราบให้ใส่ "0"
เลขที่สาขา(BranchNumbe)เลขที่สาขาที่ต้องการทราบข้อมูล ถ้าไม่ทราบให้ใส่ "0"
รหัสอำเภอ(AmphurCode)ถ้าไม่ทราบรหัส สามารถค้นหารหัสได้ใน CommonService ถ้าไม่ทราบให้ใส่ "0"
     ข้อมูลส่งกลับ (output) :
 - เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก (NID)
 - เลขทีสาขา (BranchNumber)
 - คำนำหน้าชื่อ (BranchTitle)
 - ชื่อสถานประกอบการ (BranchName)
 - ชื่ออาคาร (BuildingName)
 - ห้องที่ (RoomNumber)
 - ชั้นที่ (FloorNumber)
 - หมู่บ้าน (VillageName)
 - เลขที่ตั้งของสถานประกอบการ (HouseNumber)
 - หมู่ที่ (MooNumber)
 - ซอย (SoiName)
 - ถนน (StreetName)
 - ตำบล (ThumbolName)
 - อำเภอ (AmphurName)
 - จังหวัด (ProvinceName)
 - รหัสไปรษณีย์ (PostCode)
 - วันที่กรมสรรพากรอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีซื้อ (BusinessFirstDate)
     Download :
 WSDL        TAX Schema       Client Certificate        Code Example


ปรับปรุงล่าสุด: 09-02-2018